SKU
HI93102

Matës portativ për turbullirën dhe Jonet Specifike - HI93102

1 317,00 € 144.870,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 1.317,00 EUR (144.870,00 Lekë)

In stock
HI93102 është një matës multiparametrik portativ që mat turbullirën, klorin e lirë dhe total, acidin cianurik, pH, jodin, bromin dhe hekurin low range. Ky matës kombinon saktësinë dhe lehtësinë e përdorimit në një dizajn ergonomik, portativ. Një përdorues mund të përcaktojë me saktësi turbullirën pas kalibrimit me standardet AMCO-AEPA-1; Përcaktimi i klorit të lirë, klorit total, acidit cianurik, pH, jodit, bromit dhe hekurit low range është i besueshëm dhe në përputhje me përdorimin e reagentëve të gatshëm.
  • Metoda e turbullirës në përputhje me EPA
  • Pika të personalizuara për kalibrimin
  • Modaliteti i regjistrimit të të dhënave

Parametrat më të rëndësishëm të nevojshëm për analizën e ujit, veçanërisht në ujin e pijshëm, mund të maten me njehsorin portativ HI93102 të Hanna-s. Ky instrument jo vetëm që mat turbullirën, por edhe klorin e lirë dhe total, acidin cianurik, pH, jodin, bromin dhe hekurin low range. Matjet bëhen shpejt dhe me saktësi nëpërmjet një mikroprocesori të sofistikuar, por të lehtë për t'u përdorur. Përdoruesit mund të zgjedhin midis vlerave të kalibrimit të para-programuara ose pikave të kalibrimit të personalizuara në një përqendrim të caktuar ose absorbim relativ të mostrës. HI93102 ofron shumë veçori që apelojnë për t'u përdorur në terren, si dhe në mjedise laboratorike. Sistemi ekskluziv i mbylljes së kyvetës siguron që kyveta të futet në qelizën matëse në të njëjtin pozicion çdo herë për të ruajtur një gjatësi të qendrueshme të rrugës. Deri në 25 mostra të matura mund të ruhen në memorie, së bashku me kohën dhe datën. Miniaturizimi i elektronikës ka bërë të mundur ofrimin e saktësisë dhe cilësisë së patejkalueshme në një njësi portative që peshon vetëm një kilogram.

 

Karakteristikat

 

AMCO AEPA-1 Standard Primarë për Turbullirën

Standardet AMCO AEPA-1 për përcaktimin e turbullirës njihen si standarde primare nga USEPA. Këto standarde jo toksike janë bërë nga sfera polimer stiren divinilbenzeni që janë uniforme në madhësi dhe densitet. Standardet janë të ripërdorshme dhe të qendrueshme.

Regjistrimi

HI93102 lejon përdoruesit të regjistroj deri në 25 lexime matjeje. Regjistrat e matjeve mund të rikthehen lehtësisht me shtypjen e një butoni dhe do të shfaqet një kujtesë nëse memoria mbushet. Modaliteti i regjistrimit mund të aktivizohet ose çaktivizohet.

GLP

Me shtypjen e butonit "GLP" në njehsor, përdoruesit mund të shikojnë datën, orën dhe dy vlerat e kalibrimit të modalitetit aktual.

Fikja automatike

Fikja automatike mund të zgjidhet pas 10, 20, 30, 40, 50 ose 60 minutash mospërdorim kur njehsori është në modalitetin e matjes. Ky funksion parandalon harxhimin e baterive në rast se njehsori lihet aksidentalisht i ndezur.

Treguesi i statusit të baterisë

Gjendja e baterisë monitorohet gjatë çdo cikli matjeje. Një tregues do të paralajmërojë përdoruesin kur sasia e baterisë e mbetur nuk është e mjaftueshme për të marrë matje të besueshme.

 

Kodet e gabimeve

Kodet  shfaqen në ekran duke paralajmëruar për probleme, duke përfshirë dritën e ulët, dritën e lartë ose mostrën jashtë intervalit.

Rëndësia e përdorimit

Turbullira, klori i lirë dhe total, acidi cianurik, pH, jodi, bromi dhe hekuri low range janë të gjithë parametra kritikë që mund të testohen për të siguruar cilësi të mirë në ujin e pijshëm, ujërat e zeza dhe ujin e përdorur për pishina dhe spa.

Turbullira është një nga parametrat më të rëndësishëm që përdoret për të përcaktuar cilësinë e ujit të pijshëm. Pasi konsiderohet si një karakteristikë kryesisht estetike e ujit të pijshëm, ekzistojnë dëshmi të rëndësishme se kontrolli i turbullirës është një mbrojtje kompetente kundër patogjenëve. Në ujin natyror, matjet e turbullirës merren për të vlerësuar cilësinë e përgjithshme të ujit dhe përputhshmërinë e tij në aplikimet që përfshijnë organizmat ujorë.

Klori është një nga dezinfektantët më të përdorur për trajtimin e ujit. Mund të shtohet në forma të ndryshme, duke përfshirë hipokloritin e kalciumit, hipokloritin e natriumit ose në disa raste, gazin e klorit. Kur shtohet në ujë, klori krijon acid hipokloror(HOCl) i cili shpërndahet në jon hipoklorit (OCl-).

 

HOCl ↔ H+ + OCl-

acidi hipokloror ↔ jon hidrogjen + jone hipokloriti

 

HOCl është forma e klorit që vepron si një dezinfektues më i fortë në krahasim me OCl-. Për të siguruar që klori i shtuar është efektiv në dezinfektim, duhet të merret parasysh pH e ujit. Rreth pH 7,5, HOCl dhe OCl- janë të pranishme në sasi relativisht të barabarta. Nën pH 7.5, ekuilibri ndryshon në favor të HOCl; mbi pH 7.5, ekuilibri zhvendoset në favor të OCl-. Në varësi të aplikimit, shtimi i klorit është efektiv kur shtohet në ujë me vlerë pH neutrale ose pak acid.

Kur klori shtohet për herë të parë në ujë, ai është i disponueshëm si klor i lirë. Matja e klorit të lirë nënkupton sasinë e disponueshme për dezinfektim. Pasi klori fillon të dezinfektojë bakteret dhe patogjenët e pranishëm në ujë, ai bëhet klor i kombinuar; klori i kombinuar nuk është më i disponueshëm për të vepruar si dezinfektues. Matja e klorit total nënkupton sasinë e klorit të lirë dhe të klorit të kombinuar. Me matjet e klorit të lirë dhe total, një operator i ujit të pijshëm ose pronar i pishinës mund të përcaktojë nëse ka mjaft klor në dispozicion për dezinfektim.

Acidi cianurik njihet më së miri si një reagent stabilizues për klorin. Përdoret gjerësisht në programet e trajtimit të pishinave dhe spa për të ngadalësuar dekompozimin e acidit hipokloror. Në zonat e jashtme të pishinës, ky proces përshpejtohet nga efektet e rrezeve UV. Kur aplikohet siç duhet, mund të kursejë deri në 80% të konsumit normal të klorit në pishina gjatë muajve të pikut.

Bromi është më pak i paqëndrueshëm dhe më i qëndrueshëm se klori, duke e bërë atë një zgjedhje të mirë si një dezinfektues në pishina dhe spa, si dhe një agjent dezinfektues në sistemet e ujit të pijshëm. Ashtu si klori, sasia e tepërt e bromit në ujë mund të jetë e rrezikshme për shëndetin dhe mund të shkaktojë acarim të syve. Monitorimi i përditshëm i përqendrimit të bromit parandalon dëmtimin e pajisjeve dhe kontribuon në optimizimin dhe efikasitetin e procesit duke siguruar një rritje të sigurisë së përdoruesit.

Hekuri është natyrshëm i pranishëm në ujë në përqendrime të ulëta, por ai arrin përqendrime të larta në rrjedhjet e ujërave të zeza. Përqendrimi i hekurit në ujë duhet të monitorohet sepse bëhet i dëmshëm mbi nivele të caktuara. Në ujin e shtëpisë, për shembull, hekuri mund të njollosë rrobat, të dëmtojë enët e kuzhinës, të favorizojë rritjen e disa baktereve dhe të ndryshojë në mënyrë të pakëndshme shijen e ujit. Hekuri është gjithashtu një tregues i korrozionit të vazhdueshëm në sistemet e ftohjes dhe ngrohjes së ujit. Për më tepër, hekuri zakonisht monitorohet në ujërat e zeza të minierave për të shmangur kontaminimin.

 

Parimi i funksionimit

Gjatë matjes së turbullirës, rrezja e dritës që kalon nëpër mostër shpërndahet në të gjitha drejtimet. Intensiteti dhe modeli i dritës së shpërndarë ndikohet nga shumë variabla, të tilla si gjatësia e valës së dritës rënëse, madhësia dhe forma e grimcave, indeksi i thyerjes dhe ngjyra. Sistemi optik i HI93102 përfshin një burim drite LED dhe një detektor drite të shpërndarë (90°).

 

 

 

 

Parimi i funksionimit: Metoda kolorimetrike

 

Gjatë matjes së joneve specifike në modalitetin kolorimetrik, mostrës i shtohet një reagent specifik për parametrat, duke shfaqur një ndryshim ngjyre; sa më i madh të jetë përqendrimi, aq më e thellë është ngjyra. Ndryshimi i ngjyrës së lidhur më pas analizohet në mënyrë kolorimetrike sipas ligjit të Lambert-Beerit. Ky parim thotë se drita absorbohet nga një ngjyrë plotësuese dhe rrezatimi i emetuar varet nga përqendrimi. Për përcaktimin e klorit të lirë dhe total, acidit cianurik, pH-it, jodit, bromit dhe hekurit low range, një filtër interference me brez të ngushtë në 525 nm (jeshile) lejon që vetëm drita jeshile të zbulohet nga fotodetektori i silikonit dhe heq të gjithë dritën tjetër të dukshme. emëtuar nga burimi i dritës. 

 

 

 

Specifikimet

Turbullira intervali

0.00 në 50.0 NTU

Rezolucioni

0.01 (0.00 në 9.99); 0.1 NTU (10.0 në 50.0)

Saktësia

±0.5 NTU or ±5% e leximit

Kalibrimi

dy pika; mund të zgjedhësh midis 0.00 - 50.0 FTU (rekomandohet 0.00 dhe 20.0 FTU)

Bromi Intervali

0.00 në 8.00 mg/L (ppm)

Rezolucioni

0.01 mg/L (ppm)

Saktësia

±0.08 mg/L (ppm); ±3% e leximit

Klori i Lirë dhe Total Intervali

Klori i lirë: 0.00 në 2.50 mg/L (ppm); Klori total: 0.00 në 3.50 mg/L (ppm)

Rezolucioni

0.01 mg/L (ppm)

Saktësia

±0.03 mg/L (ppm); ±3% e leximit

Acidi Cianurik Intervali

0 në 80 mg/L (ppm)

Rezolucioni

1 mG/L (ppm)

Saktësia

±1 mg/L (ppm); ±15% e leximit

Jodi Intervali

0.0 në 12.5 mg/L (ppm)

Rezolucioni

0,1 mg/L (ppm)

Saktësia

±0.1 mg/L (ppm); ±5% e leximit

Hekuri LR Intervali

0.00 në 1.00 mg/L (ppm)

Rezolucioni

0.01 mg/L (ppm)

Saktësia

±0.02 mg/L (ppm); ±3% e leximit

pH Intervali

5.9 në 8.5

pH Rezolucioni

0.1

pH Saktësia

±0.1 pH

Detektori i dritës

Fotocelulë silikoni (2)

Burimi i dritës

jeshile LED

Lloji i baterisë

1.5V AA (4) / mesatarisht 60 orë përdorim i vazhdueshëm për 1000 matje;

Fikja automatike

zgjidhet pas 10, 20, 30, 40, 50 ose 60 minutash mos përdorim

Mjedisi

0 në 50°C (32 në 122°F); RH max 95% 

Dimensioni

220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’)

Pesha

510 g (1.1 lb.)

Informacion për porosi

HI93102 furnizohet me kyvetat për matje, bateri dhe manualin e përdorimit. 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara