Politikat e privatësisë së www.hannainstruments.al/

Ky aplikacion mbledh disa të dhëna personale nga përdoruesit e tij.

Ky dokument mund të printohet për referencë duke përdorur komandën print në cilësimet e çdo broëseri.

Pronari dhe kontrolluesi i të dhënave

Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana (Shqipëri)

Kontakti Email i pronarit:[email protected]

Llojet e të dhënave të mbledhura

Ndër llojet e të Dhënave Personale që mbledh ky Aplikacion, vetë ose nëpërmjet palëve të treta, janë: emri; mbiemri; gjinia; Data e lindjes; Numri i telefonit; nipti; Emri i Kompanise; profesioni; adresa; vendi; shteti; qarku; adresa e emailit; Kodi ZIP/kod postar; lloje të ndryshme të të dhënave; qytet; Identiteti i taksave; fusha e veprimtarisë; faqe internetiTë dhënat e përdorimit.

Detajet e plota për çdo lloj të të Dhënave Personale të mbledhura jepen në seksionet e dedikuara të kësaj politike të privatësisë ose nga tekstet specifike të shpjegimit të shfaqura përpara mbledhjes së të dhënave.

Të dhënat personale mund të sigurohen lirisht nga Përdoruesi, ose, në rast të të Dhënave të Përdorimit, ato mblidhen automatikisht gjatë përdorimit të këtij Aplikacioni.

Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga ky Aplikacion janë të detyrueshme dhe mosdhënia e këtyre të dhënave mund ta bëjë të pamundur që ky Aplikacion të ofrojë shërbimet e tij. Në rastet kur ky Aplikacion shpreh në mënyrë specifike se disa të dhëna nuk janë të detyrueshme, Përdoruesit janë të lirë të mos i komunikojnë këto të dhëna pa pasoja për disponueshmërinë ose funksionimin e Shërbimit.

Përdoruesit që nuk janë të sigurt se cilat të dhëna personale janë të detyrueshme janë të mirëpritur të kontaktojnë Pronarin.

Çdo përdorim i Cookies - ose i mjeteve të tjera gjurmuese - nga ky Aplikacion ose nga pronarët e shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga ky Aplikacion i shërben qëllimit të ofrimit të Shërbimit të kërkuar nga Përdoruesi, përveç çdo qëllimi tjetër të përshkruar në këtë dokument dhe në Politikën e Cookies, nëse është e disponueshme.

Mënyra dhe vendi i përpunimit të të dhënave

Metodat e përpunimit

Pronari merr masat e duhura të sigurisë për të parandaluar aksesin e paautorizuar, zbulimin, modifikimin e paautorizuar të të dhënave.
Përpunimi i të dhënave kryhet duke përdorur kompjuterë dhe/ose mjete të aktivizuara për IT, duke ndjekur procedurat organizative dhe mënyrat që lidhen rreptësisht me qëllimet e treguara. Përveç pronarit, në disa raste, të dhënat mund të jenë të aksesueshme për disa lloje personash përgjegjës, të përfshirë në funksionimin e këtij Aplikacioni (administrim, shitje, marketing, administrim i sistemit) ose palë të jashtme (si p.sh. ofruesit e shërbimeve teknike të palëve, transportuesit e postës, ofruesit e pritjes, kompanitë e IT, agjencitë e komunikimit) të caktuar, nëse është e nevojshme, si Përpunues të të Dhënave nga Pronari. Lista e përditësuar e këtyre palëve mund të kërkohet nga Pronari në çdo kohë.

Baza ligjore e përpunimit

Pronari mund të përpunojë të Dhënat Personale që kanë të bëjnë me Përdoruesit nëse zbatohet një nga sa vijon:

 • Përdoruesit kanë dhënë pëlqimin e tyre për një ose më shumë qëllime specifike. Shënim: Sipas disa legjislacioneve, Pronari mund të lejohet të përpunojë të Dhënat Personale derisa Përdoruesi të kundërshtojë një përpunim të tillë (“opt-out”), pa pasur nevojë të mbështetet në pëlqimin ose në ndonjë nga bazat ligjore të mëposhtme. Megjithatë, kjo nuk zbatohet, sa herë që përpunimi i të dhënave personale i nënshtrohet ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave;
 • Sigurimi i të dhënave është i nevojshëm për zbatimin e një marrëveshjeje me Përdoruesin dhe/ose për çdo detyrim parakontraktor të tij;
 • përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohet Pronari;
 • përpunimi është i lidhur me një detyrë që kryhet në interes të publikut ose në ushtrim të autoritetit zyrtar që i është dhënë pronarit;
 • përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga Pronari ose nga një palë e tretë.

Në çdo rast, Pronari do të ndihmojë me kënaqësi për të sqaruar bazën specifike ligjore që zbatohet për përpunimin, dhe në veçanti nëse dhënia e të dhënave personale është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, ose një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë.

Përdoruesit janë përgjegjës për çdo të dhënë personale të palës së tretë të marrë, publikuar ose ndarë përmes këtij Aplikacioni dhe konfirmojnë se kanë pëlqimin e palës së tretë për t'i dhënë të dhënat Pronari.

Vendi

Të dhënat përpunohen në zyrat operative të pronarit dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim.

Në varësi të vendndodhjes së Përdoruesit, transferimet e të dhënave mund të përfshijnë transferimin e të dhënave të përdoruesit në një vend të ndryshëm nga vendi i tyre. Për të mësuar më shumë rreth vendit të përpunimit të të dhënave të tilla të transferuara, Përdoruesit mund të kontrollojnë seksionin që përmban detaje rreth përpunimit të të dhënave personale.

Përdoruesit gjithashtu kanë të drejtë të mësojnë për bazën ligjore të transferimit të të dhënave në një vend jashtë Bashkimit Evropian ose në ndonjë organizatë ndërkombëtare të qeverisur nga e drejta ndërkombëtare publike ose e krijuar nga dy ose më shumë vende, si OKB-ja, dhe për masat e sigurisë të marra nga Pronari për të mbrojtur të dhënat e tyre.

Nëse ndodh ndonjë transferim i tillë, Përdoruesit mund të mësojnë më shumë duke kontrolluar seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose të pyesin pronarin duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit.

Koha e mbajtjes

Të dhënat personale do të përpunohen dhe ruhen për aq kohë sa kërkohet nga qëllimi për të cilin janë mbledhur.

Prandaj:

 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me ekzekutimin e një kontrate midis Pronarit dhe Përdoruesit do të mbahen derisa kjo kontratë të jetë përmbushur plotësisht.
 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime të interesave legjitime të pronarit do të mbahen për aq kohë sa nevojitet për të përmbushur qëllime të tilla. Përdoruesit mund të gjejnë informacion specifik në lidhje me interesat legjitime të ndjekura nga Pronari brenda seksioneve përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar pronarin.

Pronari mund të lejohet të ruajë të dhënat personale për një periudhë më të gjatë sa herë që Përdoruesi ka dhënë pëlqimin për një përpunim të tillë, për sa kohë që një pëlqim i tillë nuk tërhiqet. Për më tepër, Pronari mund të detyrohet të mbajë të Dhënat Personale për një periudhë më të gjatë sa herë që kërkohet ta bëjë këtë për përmbushjen e një detyrimi ligjor ose me urdhër të një autoriteti.

Pasi të përfundojë periudha e ruajtjes, të dhënat personale do të fshihen. Prandaj, e drejta e aksesit, e drejta për fshirje, e drejta e korrigjimit dhe e drejta e transportueshmërisë së të dhënave nuk mund të zbatohen pas skadimit të periudhës së ruajtjes.

Qëllimet e përpunimit

Të dhënat në lidhje me Përdoruesin mblidhen për të lejuar zotëruesin të ofrojë Shërbimin e tij, të respektojë detyrimet e tij ligjore, t'u përgjigjet kërkesave të zbatimit, të mbrojë të drejtat dhe interesat e tij (ose ato të përdoruesve të tij ose palëve të treta), të zbulojë çdo aktivitet keqdashës ose mashtrues, si dhe sa vijon: Kontaktimi me Përdoruesin, Ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale, Menaxhimi i kontakteve dhe dërgimi i mesazheve, Komentimi i përmbajtjes, Analitika dhe Menaxhimi i etiketave.

Për informacion specifik në lidhje me të dhënat personale të përdorura për secilin qëllim, Përdoruesi mund t'i referohet seksionit "Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave personale".

Informacion i detajuar mbi përpunimin e të Dhënave Personale

Të dhënat personale mblidhen për qëllimet e mëposhtme dhe duke përdorur shërbimet e mëposhtme:

Analiza

Shërbimet e përfshira në këtë seksion i mundësojnë zotëruesit të monitorojë dhe analizojë trafikun e internetit dhe mund të përdoren për të mbajtur gjurmët e sjelljes së përdoruesit.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics është një shërbim analize në internet i ofruar nga Google Ireland Limited ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe ekzaminuar përdorimin e këtij aplikacioni, për të përgatitur raporte mbi aktivitetet e tij dhe për t'i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.
Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

Të dhënat personale të përpunuara: Cookies; Të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Irlandë - Politika e privatësisë - Përjashtim.

Kontaktimi me Përdoruesin

Formulari i kontaktit (ky Aplikim)

Duke plotësuar formularin e kontaktit me të dhënat e tij, Përdoruesi autorizon këtë Aplikacion që të përdorë këto detaje për t'iu përgjigjur kërkesave për informacion, kuotat ose çdo lloj kërkese tjetër siç tregohet nga kreu i formularit.

Të dhënat personale të përpunuara: adresa; qytet; Emri i Kompanise; vendi; qarku; Data e lindjes; adresa e emailit; fusha e veprimtarisë; Emri; gjinia; mbiemri; Numri i telefonit; profesion; shteti; Identiteti i taksave; lloje të ndryshme të të dhënave; NIPTI; faqe interneti; Kodi ZIP/kod postar.

Komentimi i përmbajtjes

Shërbimet e komentimit të përmbajtjes i lejojnë Përdoruesit të bëjnë dhe publikojnë komentet e tyre mbi përmbajtjen e këtij Aplikacioni.
Në varësi të cilësimeve të zgjedhura nga Pronari, Përdoruesit mund të lënë gjithashtu komente anonime. Nëse ka një adresë emaili midis të dhënave personale të ofruara nga Përdoruesi, ajo mund të përdoret për të dërguar njoftime për komente për të njëjtën përmbajtje. Përdoruesit janë përgjegjës për përmbajtjen e komenteve të tyre.
Nëse është instaluar një shërbim komentimi i përmbajtjes i ofruar nga palë të treta, ai mund të mbledhë ende të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi i komenteve, edhe kur Përdoruesit nuk përdorin shërbimin e komentimit të përmbajtjes.

Komentet në Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Comments është një shërbim i komentimit të përmbajtjes i ofruar nga Facebook, Inc. që i mundëson Përdoruesit të lërë komente dhe t'i ndajë ato në platformën Facebook.

Të dhënat personale të përpunuara: Cookies; Të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e privatësisë.

Ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale

Ky lloj shërbimi lejon ndërveprim me rrjetet sociale ose platforma të tjera të jashtme direkt nga faqet e këtij Aplikacioni.Ndërveprimi dhe informacioni i marrë nëpërmjet këtij Aplikacioni janë gjithmonë subjekt i cilësimeve të privatësisë së Përdoruesit për çdo rrjet social.
Ky lloj shërbimi mund të mbledhë ende të dhëna trafiku për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur Përdoruesit nuk e përdorin atë.Rekomandohet të dilni nga shërbimet përkatëse në mënyrë që të siguroheni që të dhënat e përpunuara në këtë Aplikacion të mos lidhen përsëri me profilin e Përdoruesit.

Butoni Facebook Like dhe miniaplikacionet sociale (Facebook, Inc.)

Butoni Facebook Like dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime që lejojnë ndërveprimin me rrjetin social Facebook të ofruar nga Facebook, Inc.

Të dhënat personale të përpunuara: Cookies; Të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e privatësisë.

Butoni Tëitter Tëeet dhe miniaplikacionet sociale (Tëitter, Inc.)

Butoni Tëitter Tëeet dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime që lejojnë ndërveprimin me rrjetin social Tëitter të ofruar nga Tëitter, Inc.

Të dhënat personale të përpunuara: Cookies; Të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e privatësisë.

Butoni LinkedIn dhe miniaplikacionet sociale (LinkedIn Corporation)

Butoni LinkedIn dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime që lejojnë ndërveprimin me rrjetin social LinkedIn të ofruar nga LinkedIn Corporation.

Të dhënat personale të përpunuara: Cookies; Të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e privatësisë.

Menaxhimi i kontakteve dhe dërgimi i mesazheve

Ky lloj shërbimi bën të mundur menaxhimin e një baze të dhënash me kontakte me email, kontakte telefonike ose çdo informacion tjetër kontakti për të komunikuar me Përdoruesin.
Këto shërbime mund të mbledhin gjithashtu të dhëna në lidhje me datën dhe kohën kur mesazhi është parë nga Përdoruesi, si dhe kur Përdoruesi ndërveproi me të, si p.sh. duke klikuar në lidhjet e përfshira në mesazh.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp është një shërbim i menaxhimit të adresave të postës elektronike dhe dërgimit të mesazheve i ofruar nga The Rocket Science Group LLC.

Të dhënat personale të përpunuara: adresa e emailit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e privatësisë.

Menaxhimi i etiketave

Ky lloj shërbimi e ndihmon zotëruesin të menaxhojë etiketat ose skriptet e nevojshme në këtë Aplikacion në mënyrë të centralizuar.
Kjo rezulton në rrjedhjen e të dhënave të përdoruesve përmes këtyre shërbimeve, duke rezultuar potencialisht në mbajtjen e këtyre të dhënave.

Menaxheri i etiketave të Google (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager është një shërbim i menaxhimit të etiketave i ofruar nga Google Ireland Limited.

Të dhënat personale të përpunuara: Të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Irlandë - Politika e privatësisë.

Të drejtat e përdoruesve

Përdoruesit mund të ushtrojnë të drejta të caktuara në lidhje me të dhënat e tyre të përpunuara nga Pronari.

Në veçanti, Përdoruesit kanë të drejtë të bëjnë si më poshtë:

 • Tërhiqin pëlqimin e tyre në çdo kohë. Përdoruesit kanë të drejtë të tërheqin pëlqimin kur ata kanë dhënë më parë pëlqimin e tyre për përpunimin e të dhënave të tyre personale.
 • Kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre. Përdoruesit kanë të drejtë të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre nëse përpunimi kryhet mbi një bazë ligjore të ndryshme nga pëlqimi. Detaje të mëtejshme jepen në seksionin e dedikuar më poshtë.
 • Kanë qasje në të dhënat e tyre. Përdoruesit kanë të drejtë të mësojnë nëse të dhënat po përpunohen nga Pronari, të marrin informacione në lidhje me disa aspekte të përpunimit dhe të marrin një kopje të të dhënave që i nënshtrohen përpunimit.
 • Verifikojnë dhe kërkojnë korrigjim. Përdoruesit kanë të drejtë të verifikojnë saktësinë e të dhënave të tyre dhe të kërkojnë që ato të përditësohen ose korrigjohen.
 • Kufizimi i përpunimin e të dhënave të tyre. Përdoruesit kanë të drejtë, në rrethana të caktuara, të kufizojnë përpunimin e të dhënave të tyre. Në këtë rast, Pronari nuk do t'i përpunojë të dhënat e tij për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tyre.
 • Të fshijnë ose të hiqin të dhënat e tyre personale. Përdoruesit kanë të drejtë, në rrethana të caktuara, të marrin fshirjen e të dhënave të tyre nga Pronari.
 • Marrja e të dhënat e tyre dhe transferimi I tyre te një kontrollues tjetër. Përdoruesit kanë të drejtë të marrin të dhënat e tyre në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineri dhe, nëse është teknikisht e mundur, t'i transmetojnë ato te një kontrollues tjetër pa asnjë pengesë. Kjo dispozitë është e zbatueshme me kusht që të dhënat të përpunohen me mjete të automatizuara dhe që përpunimi të bazohet në pëlqimin e Përdoruesit, në një kontratë në të cilën Përdoruesi është pjesë ose në detyrimet parakontraktore të saj.
 • Paraqisni një ankesë. Përdoruesit kanë të drejtë të paraqesin një pretendim para autoritetit të tyre kompetent për mbrojtjen e të dhënave.

Detaje për të drejtën për të kundërshtuar vazhdimin më tej

Kur të dhënat personale përpunohen për një interes publik, në ushtrimin e një autoriteti zyrtar që i është dhënë pronarit ose për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga Pronari, Përdoruesit mund të kundërshtojnë një proces të tillë duke ofruar një bazë në lidhje me situatën e tyre të veçantë për të arsyetuar kundërshtimin.

Përdoruesit duhet të dinë se, megjithatë, nëse të dhënat e tyre personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ata mund të kundërshtojnë atë përpunim në çdo kohë pa dhënë asnjë justifikim. Për të mësuar nëse Pronari po përpunon të Dhënat Personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Përdoruesit mund t'i referohen seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Si ushtrohen këto të drejta

Çdo kërkesë për të ushtruar të drejtat e përdoruesit mund t'i drejtohet Pronari përmes detajeve të kontaktit të dhëna në këtë dokument. Këto kërkesa mund të kryen pa pagesë dhe do të adresohen nga Pronari sa më shpejt që të jetë e mundur dhe gjithmonë brenda një muaji.

Politika e ‘cookies’

Ky aplikacion përdor gjurmues. Për të mësuar më shumë, Përdoruesi mund të konsultohet me Politikën e Cookies.

Informacion shtesë në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave

Veprime të ligjshme

Të dhënat personale të përdoruesit mund të përdoren për qëllime ligjore nga Pronari në Gjykatë ose në fazat që çojnë në veprime të mundshme ligjore që rrjedhin nga përdorimi i pahijshëm i këtij Aplikacioni ose i Shërbimeve përkatëse.
Përdoruesi deklaron se është i vetëdijshëm se Pronari mund t'i kërkohet të zbulojë të dhënat personale me kërkesë të autoriteteve publike.

Informacion shtesë në lidhje me të dhënat personale të përdoruesit

Përveç informacionit që përmban kjo politikë e privatësisë, ky Aplikacion mund t'i ofrojë Përdoruesit informacion shtesë dhe kontekstual në lidhje me Shërbime të veçanta ose mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale sipas kërkesës.

Regjistrat dhe mirëmbajtja e sistemit

Për qëllime funksionimi dhe mirëmbajtjeje, ky Aplikacion dhe çdo shërbim i palëve të treta mund të mbledhin skedarë që regjistrojnë ndërveprimin me këtë aplikacion (Regjistrat e sistemit) duke përdorur të dhëna të tjera personale (si p.sh. adresa IP) për këtë qëllim.

Informacioni që nuk përfshihet në këtë politikë

Më shumë detaje në lidhje me mbledhjen ose përpunimin e të dhënave personale mund të kërkohen nga Pronari në çdo kohë. Ju lutemi shikoni informacionin e kontaktit në fillim të këtij dokumenti.

Si trajtohen kërkesat "Mos gjurmoni"

Ky aplikacion nuk mbështet kërkesat "Mos gjurmoni". Për të përcaktuar nëse ndonjë nga shërbimet e palëve të treta që përdor i respekton kërkesat "Mos gjurmoni", ju lutemi lexoni politikat e tyre të privatësisë.

Ndryshime në këtë politikë të privatësisë

Pronari rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë politikë të privatësisë në çdo kohë duke njoftuar Përdoruesit e tij në këtë faqe dhe ndoshta brenda këtij Aplikacioni dhe/ose - për aq sa është e mundur teknikisht dhe ligjërisht - duke dërguar një njoftim për Përdoruesit përmes çdo informacioni kontakti të disponueshëm për pronari. Rekomandohet fuqimisht ta kontrolloni shpesh këtë faqe, duke iu referuar datës së modifikimit të fundit të renditur në fund.

Nëse ndryshimet ndikojnë në aktivitetet e përpunimit të kryera në bazë të pëlqimit të Përdoruesit, Pronari do të mbledhë pëlqimin e ri nga Përdoruesi, aty ku kërkohet.

Përkufizime dhe referenca ligjore

Të dhënat personale (ose të dhënat)

Çdo informacion që në mënyrë direkte, indirekte ose në lidhje me informacione të tjera - duke përfshirë një numër personal identifikimi - lejon identifikimin ose identifikueshmërinë e një personi fizik.

Të dhënat e përdorimit

Informacioni i mbledhur automatikisht përmes këtij Aplikacioni (ose shërbimeve të palëve të treta të përdorura në këtë Aplikacion), të cilat mund të përfshijnë: adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesit që përdorin këtë Aplikacion, adresat URI (Identifikuesi i Uniform i Burimeve), koha e kërkesës, mënyra e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë si përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së serverit (rezultati i suksesshëm, gabimi, etj.), vendi i origjinës, veçoritë e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga Përdoruesi, detajet e ndryshme kohore për vizitë (p.sh., koha e kaluar në secilën faqe brenda Aplikacionit) dhe detajet rreth rrugës së ndjekur brenda Aplikacionit me referencë të veçantë për sekuencën e faqet e vizituara dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ të pajisjes dhe/ose mjedisin IT të përdoruesit.

Përdoruesi

Individi që përdor këtë Aplikacion, i cili, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, përkon me subjektin e të dhënave.

Subjekti i të dhënave

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

Përpunuesi i të dhënave (ose mbikëqyrësi i të dhënave)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit, siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë.

Kontrolluesi i të dhënave (ose pronari)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e këtij Aplikacioni. Kontrolluesi i të Dhënave, përveç nëse specifikohet ndryshe, është Pronari i këtij Aplikacioni.

Ky Aplikacion

Mjetet me të cilat mblidhen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesit.

Shërbimi

Shërbimi i ofruar nga ky Aplikacion siç përshkruhet në kushtet përkatëse (nëse disponohet) dhe në këtë sajt/aplikacion.

Bashkimi Evropian (ose BE)

Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha referencat e bëra në këtë dokument për Bashkimin Evropian përfshijnë të gjitha shtetet anëtare aktuale të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane.

Cookies

Cookies janë gjurmues që përbëhen nga grupe të vogla të dhënash të ruajtura në shfletuesin e përdoruesit.

Gjurmues

Gjurmuesi tregon çdo teknologji - p.sh. cookie, identifikues unikë, sinjalizues ueb, skripte të integruara, etiketa elektronike dhe gjurmë gishtash - që mundëson gjurmimin e Përdoruesve, për shembull duke aksesuar ose ruajtur informacione në pajisjen e Përdoruesit.

Informacion ligjor

Kjo deklaratë e privatësisë është përgatitur bazuar në dispozitat e legjislacioneve të shumta, duke përfshirë Art. 13/14 e Rregullores (BE) 2016/679 (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

Kjo politikë e privatësisë lidhet vetëm me këtë Aplikacion, nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë dokument.

Përditësimi i fundit: 10 tetor 2020

iubenda hosts this content and only collects the Personal Data strictly necessary for it to be provided.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara