Industria

Industria

Aplikimet industriale të gjitha ndajnë një veçori të përbashkët të sigurisë, pajtueshmërisë së metodave standarde dhe sigurimit të cilësisë. Përmirësimi i testimit në proceset e prodhimit industrial nga prodhimi kimik tek monitorimi i rrjedhjeve të ujit, ju lehtëson të bëheni liderë të industrisë dhe mund të garantoni saktësi dhe përsosmëri në prodhimet tuaja industriale.

  • Prodhues kimikatesh
  • Galvanizim
  • Industria e naftës dhe nënprodukteve të saj
  • Trajtimi i ujit

Prodhues kimikatesh

Prodhues kimikatesh

Në prodhimin kimik ju duhet të plotësoni standarde të shumta të industrisë në varësi të tregut përfundimtar të produktit tuaj, dhe njerëzit presin që përqendrimi në etiketën e paketimit të produktit kimik të jetë i saktë. Testimi në pika të shumta kyçe gjatë procesit të formulimit kimik ju mundëson të ruani pajtueshmërinë dhe të garantoni produkte cilësore për klientët tuaj.

Custom Category Image

Measuring Moisture in Polyols Blog

The purity of raw materials is essential for consistent polyurethane formulations. Learn how testing polyols helps to meet industry standards for determining the moisture content of polyols.

Read Now
Category Image

Galvanizim

Galvanizim

Objektet dhe pjesët e veshura përdoren pothuajse në çdo industri për sigurinë, dekorimin, funksionimin dhe veshjen sakrifikuese. Veshja e objekteve tuaja i mbron ato nga procesi i korrozionit. Testimi gjatë gjithë procesit tuaj ndihmon në arritjen dhe ruajtjen e akreditimit NADCAP dhe ju lejon të përsosni produktin tuaj përfundimtar për trashësinë dhe ngjyrën e dëshiruar duke shmangur dëmtimet e mundshme.

Custom Category Image

How the Right Plating Devices and Services Can Help You Meet Regulatory Requirements and Certification Blog

When going through a certification process, audit, or acquiring new customers having the right tools will help you meet or exceed almost any requirement.

Read Now
Category Image

Industria e naftës dhe nënprodukteve të saj

Industria e naftës dhe nënprodukteve të saj

Në një industri me kaq shumë rregullore, është e domosdoshme që të keni monitorim të kujdesshëm të produkteve të naftës nga nafta e papërpunuar fillestare deri tek produktet e gatshme. Testimi jo vetëm që ju sjell dobi me klasifikimin e një produkti, por ka edhe ndikime mjedisore. Nuk ka qenë kurrë më e lehtë për të testuar lagështinë, për të ruajtur përputhjen me ASTM D664, kloruret dhe më shumë.

Custom Category Image

Determination of Organic Chloride in Crude Oil Blog

While crude oil has high amounts of hydrocarbons, it also contains water, chloride salts and other impurities. A desalting process can remove many impurities. Learn more about testing for organic chloride and compliance with Standard Method ASTM D4929.

Read Now
Category Image

Trajtimi i ujit

Trajtimi i ujit

Proceset industriale historikisht kanë lëshuar shumë mbetje duke ndotur ujërat komunalë dhe natyrorë duke sjellë pasoja për mjedisin. Ka rregullore strikte për trajtimin paraprak të mbetjeve industriale. Ekziston një gamë e gjerë instrumentesh për të testuar të gjithë parametrat tuaj si në vend ashtu edhe automatikisht.

Custom Category Image

Measuring pH in Stormwater from Construction Sites Blog

Particularly in urban areas, pollutant and nutrient-rich stormwater ultimately drains into sewers where it continues to a wastewater plant for treatment or into a natural body of water. However, that stormwater can wreak havoc once introduced to either municipal or natural systems.

Read Now
Category Image
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2021 Të gjitha të drejtat e rezervuara